ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η παρούσα Πολιτική καλύπτει τις προϋποθέσεις, όρους  και διαδικασίες συλλογής, τήρησης, χρήσης, διαβίβασης  και εν γένει επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών (εφ εξής «χρήστης/ες») του δικτυακού τόπου www.mprosta.gr, (εφεξής ο «ΔΤ»), στα πλαίσια και κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των συναλλαγών του ΔΤ από το Σωματείο  ΜΠΡΟΣΤΑ –ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (Σόλωνος 114-Αθήνα, ΑΦΜ 997073887, εφεξής το «ΜΠΡΟΣΤΑ»), το οποίο αποτελεί τον δημιουργό, διαχειριστή και δικαιούχο όλων των δικαιωμάτων του ΔΤ.

Φυσικό πρόσωπο που δεν συμφωνεί με την παρούσα Πολιτική καλείται και οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του ΔΤ.

Συλλογή Δεδομένων

Ο χρήστης δύναται να επισκέπτεται τον ΔΤ  χωρίς να αποκαλύπτει την ταυτότητά του και χωρίς να παρέχει οποιοδήποτε προσωπικό του στοιχείο, με την επιφύλαξη της αποδοχής των τυχόν σχετικών cookies (βλ. σχετική παράγραφο παρακάτω).

Επιπρόσθετα, ο χρήστης δύναται να παρέχει τη ρητή συγκατάθεσή του αναφορικά με την εγγραφή του στις υπηρεσίες του ΔΤ και στην παραχώρηση στο ΜΠΡΟΣΤΑ  των προσωπικών του στοιχείων τα οποία αποτυπώνονται στη σχετική φόρμα επικοινωνίας του ΔΤ, αποκλειστικά για τους σκοπούς επεξεργασίας που παρατίθενται στην παρούσα Πολιτική.

Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγει σήμερα το ΜΠΡΟΣΤΑ μέσω του ΔΤ  είναι τα ακόλουθα:

  1. Δεδομένα Ταυτοποίησης:  Όνομα/ Επίθετο
  2.  Δεδομένα Επικοινωνίας:  Διεύθυνση Email
  3. Δεδομένα Επικοινωνιας: Τηλεφωνικός Αριθμός

καθώς και κάθε άλλο προσωπικό στοιχείο τυχόν παρέχει ο χρήστης μέσω του ΔΤ (εφεξής τα «δεδομένα»).

Κάθε χρήστης έχει την υποχρέωση να παραχωρεί δεδομένα ακριβή και αληθή και αναλαμβάνει την υποχρέωση να γνωστοποιεί στον ΔΤ οποιαδήποτε επικαιροποίησή τους.

Το ΜΠΡΟΣΤΑ επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αποκλείσει από τις υπηρεσίες του ΔΤ οποιονδήποτε χρήστη έχει παραχωρήσει ανακριβή δεδομένα.

Το ΜΠΡΟΣΤΑ δεν συλλέγει ή επεξεργάζεται δεδομένα ανηλίκων κάτω των 16 ετών. Πρόσωπα κάτω των 16 ετών παρακαλούνται να μην επιχειρήσουν την εγγραφή ή αποστολή δεδομένων τους μέσω του ΔΤ. Σε περίπτωση που το ΜΠΡΟΣΤΑ λάβει γνώση συλλογής δεδομένων ανηλίκου κάτω των 16 ετών μέσω του ΔΤ θα προχωρά στην άμεση διαγραφή  τους.

 Επεξεργασία  Δεδομένων

Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων είναι το ΜΠΡΟΣΤΑ. Το ΜΠΡΟΣΤΑ συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας των φυσικών προσώπων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Το ΜΠΡΟΣΤΑ  συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα των χρηστών:

(α) με τη ρητή συγκατάθεση του χρήστη. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα ν’ ανακαλέσει την συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή, χωρίς ωστόσο, να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.

(β) για την ανάγκη ενημέρωσης των χρηστών – μελών του ΜΠΡΟΣΤΑ για τη δράση του,

(γ) για τη συμμόρφωση του ΜΠΡΟΣΤΑ με έννομες υποχρεώσεις του, όπως η προστασία της προσωπικής ασφάλειας των χρηστών του και του κοινού, ή η συμμόρφωση με αποφάσεις οποιωνδήποτε αρχών ή δικαστηρίων,

(δ) για σκοπούς εννόμων συμφερόντων του ΜΠΡΟΣΤΑ ή τρίτων, όπως η ασφάλεια του ΔΤ και η πρόληψη και αποτροπή εγκληματικών ενεργειών. Της επεξεργασίας αυτής προηγείται στάθμιση ότι έναντι των συμφερόντων του ΜΠΡΟΣΤΑ δεν υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες των χρηστών που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων τους.

Σκοπός Επεξεργασίας Δεδομένων

Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων των χρηστών από το ΜΠΡΟΣΤΑ είναι η πρόσβαση των χρηστών στον ΔΤ, η λήψη πληροφοριών μέσω του ΔΤ, η εξυπηρέτηση και υποστήριξη των χρηστών, η αποτελεσματικότερη επικοινωνία μεταξύ του ΜΠΡΟΣΤΑ και των χρηστών, η παροχή δυνατότητας στους χρήστες να λαμβάνουν ενημερωτικό υλικό (όπως newsletters)  που αποστέλλει το ΜΠΡΟΣΤΑ μέσω email ή άλλου μέσου επικοινωνίας που γνωστοποιεί στο ΔΤ ο χρήστης για τον σκοπό αυτό, προκειμένου οι χρήστες να ενημερώνονται για τις δράσεις, δημοσιεύσεις και εκδηλώσεις του ΜΠΡΟΣΤΑ, ή και τρίτων, για τις δράσεις των μελών του ΜΠΡΟΣΤΑ, για θέματα που άπτονται των σκοπών του ΜΠΡΟΣΤΑ, αλλά και της πολιτικής επικαιρότητας εν γένει, η διαχείριση και βελτίωση του περιεχομένου και της ασφάλειας του ΔΤ, καθώς και η προάσπιση των συμφερόντων και εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ΜΠΡΟΣΤΑ (συμβατικών ή νόμιμων) και η πρόληψη, αποτροπή και καταστολή παράνομων πράξεων.

Αποδέκτες – Διαβίβαση Δεδομένων

Η επεξεργασία των δεδομένων θα γίνεται προσεκτικά και μόνο από τα μέλη των οργάνων του ΜΠΡΟΣΤΑ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και μόνο ως προς τα αναγκαία στοιχεία για την επίτευξη κάθε συγκεκριμένου σκοπού επεξεργασίας. Το ΜΠΡΟΣΤΑ δεν διαβιβάζει δεδομένα σε τρίτα μέρη, με την εξαίρεση τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία συνεργάζεται το ΜΠΡΟΣΤΑ, βάση σύμβασης, οι όροι της οποίας υποχρεώνει τους τρίτους συνεργάτες να εφαρμόζουν την παρούσα Πολιτική, στο βαθμό που τους αφορά,  με σκοπό να καθίσταται τεχνικά εφικτή η επικοινωνία του ΜΠΡΟΣΤΑ με τους χρήστες – υποκείμενα των δεδομένων και μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή της εκάστοτε ενημέρωσης ή υπηρεσίας από το ΜΠΡΟΣΤΑ και τον ΔΤ. Σε κάθε περίπτωση, τόσο το ΜΠΡΟΣΤΑ όσο και οι συνεργάτες του έχουν λάβει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίσουν το απόρρητο των δεδομένων των χρηστών.

Κατ’ εξαίρεση το ΜΠΡΟΣΤΑ δύναται να γνωστοποιήσει τα δεδομένα των χρηστών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

εφόσον έχει λάβει τη ρητή συγκατάθεση των χρηστών για τη καθοιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση των δεδομένων τους,

προκειμένου να συμμορφωθεί με απαιτήσεις του νόμου, με απόφαση δικαστηρίου ή εφόσον ζητηθεί από οιαδήποτε άλλη δημόσια, κρατική, ανεξάρτητη διοικητική, κανονιστική ή εποπτική αρχή, φορέα ή οργανισμό,

προκειμένου να υπερασπιστεί και να προστατεύσει τα έννομα συμφέροντά του, με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται πιο πάνω υπό 2.

προκειμένου να ενεργήσει κάτω από επείγουσες περιστάσεις για την προστασία της προσωπικής ασφάλειας των χρηστών του, του ΔΤ ή του κοινού.

Τήρηση – Προστασία Δεδομένων

Το ΜΠΡΟΣΤΑ σέβεται το δικαίωμα περί απορρήτου των επικοινωνιών και της προστασίας των δεδομένων των χρηστών  καθώς και της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών και δεσμεύεται να προστατεύει τα δεδομένα που παρέχουν οι χρήστες μέσω του ΔΤ. Για το σκοπό αυτό έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα τεχνικής ασφαλείας και οργάνωσης επεξεργασίας των δεδομένων των χρηστών. Τα δεδομένα  που συλλέγονται μέσω του ΔΤ φυλάσσονται σε αρχεία τα οποία αποθηκεύονται με τρόπο ασφαλή σε διακομιστές περιορισμένης πρόσβασης που ελέγχονται με κωδικούς πρόσβασης. Το ΜΠΡΟΣΤΑ χρησιμοποιεί τεχνολογία και διαδικασίες για να ενισχύσει την προστασία των αρχείων δεδομένων έναντι τυχαίας απώλειας, αλλοίωσης, ή κακής χρήσης καθώς και να τα προστατέψει από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, διάδοση, τροποποίηση, τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία. Ωστόσο, αν και το ΜΠΡΟΣΤΑ καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προστατευθούν τα αρχεία δεδομένων, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι ως άνω τεχνολογίες και διαδικασίες δεν θα προσβληθούν ποτέ και κατά οποιοδήποτε τρόπο.

Εν όψει  των ανωτέρω, εάν υποπέσει στην αντίληψη οποιουδήποτε χρήστη οποιαδήποτε παράνομη, κακόβουλη, μη ενδεδειγμένη ή αθέμιτη χρήση δεδομένων, τα οποία σχετίζονται με οποιοδήποτε τρόπο με την χρήση του ΔΤ, υποχρεούται να γνωστοποιήσει το γεγονός άμεσα στο ΜΠΡΟΣΤΑ. Σε διαφορετική περίπτωση θα ευθύνεται και ο ίδιος έναντι του ΜΠΡΟΣΤΑ.

Χρόνος Επεξεργασίας

Τα δεδομένα των χρηστών – μελών θα τηρούνται καθ’ όσο διάστημα διατηρείται η σχέση του μέλους με το ΜΠΡΟΣΤΑ. Μετά τη λήξη της σχέσης του μέλους, θα τηρούνται για πέντε (5) έτη.

Τα δεδομένα των λοιπών χρηστών θα διαγράφονται μετά  την ανάκληση της συγκατάθεσης του χρήστη και πάντως δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάκλησης.

Εάν προβλέπεται μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος τήρησης των δεδομένων από τη νομοθεσία ή κανονιστικές πράξεις, θα μειώνεται ή θ’ αυξάνεται ο ανωτέρω χρόνος τήρησης των δεδομένων ανάλογα. Εάν βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες, ο χρόνος τήρησης των δεδομένων θα παρατείνεται μέχρι την έκδοση δικαστικής απόφασης.

Σύνδεσμοι

Ο ΔΤ  είναι δυνατό να περιλαμβάνει links  (“δεσμούς”) προς άλλες ιστοσελίδες οι οποίες δεν ελέγχονται από το ΜΠΡΟΣΤΑ αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το ΜΠΡΟΣΤΑ για τους όρους και διαδικασίες προστασίας προσωπικών δεδομένων τους οποίους αυτοί οι τρίτοι ακολουθούν, ή για τροποποιήσεις ή παράνομες απώλειες ή χρήσεις δεδομένων από τρίτους φορείς,  για τους λόγους αυτούς, συνιστούμε στους χρήστες να διαβάζουν με προσοχή τους σχετικούς όρους περί απορρήτου των τρίτων φορέων και να απευθύνονται απευθείας στους εν λόγω φορείς για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση των ιστοσελίδων που οι αυτοί διαχειρίζονται.

IP Διευθύνσεις

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του χρήστη έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στον ΔΤ αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων και την ασφάλεια των συναλλαγών.

Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποστέλλονται και αποθηκεύονται στην εφαρμογή την οποία χρησιμοποιεί ο χρήστης για να πλοηγείται στο διαδίκτυο. Η κάθε ιστοσελίδα χρησιμοποιεί συνήθως ένα ή περισσότερα cookies όπου και αποθηκεύει πληροφορίες που κρίνει απαραίτητες για την καλύτερη δυνατή λειτουργία της. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται από τον ΔΤ αφορούν τον ΔΤ  και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά τις υπηρεσίες του.

Οι περισσότερες εφαρμογές περιήγησης στο διαδίκτυο είναι φτιαγμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να δέχονται αυτόματα τα cookies. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν επιθυμεί την αυτόματη ενεργοποίησή τους μπορεί μέσω των ρυθμίσεων του περιηγητή που χρησιμοποιεί να ελέγχει και να διαχειρίζεται τα cookies που δημιουργούνται.

Facebook

Χρησιμοποιούμε επίσης τρίτες υπηρεσίες επαναληπτικού μάρκετινγκ (συμπεριλαμβανομένου του Facebook) για να διαφημίζομαστε σε ιστότοπους τρίτων μερών σε προηγούμενους επισκέπτες του ιστότοπού μας. Θα μπορούσε να σημαίνει ότι διαφημίζομαστε σε προηγούμενους επισκέπτες που έχουν ολοκληρώσει μια εργασία στο δικτυακό μας τόπο, για παράδειγμα εγγραφή για να λαμβάνετε τα ενημερωτικά μας δελτία. Αυτοί οι παροχείς υπηρεσιών επαναληπτικού μάρκετινγκ, χρησιμοποιούν cookies για την προβολή διαφημίσεων βάσει προηγούμενης επίσκεψης στον ιστότοπο. Οποιαδήποτε δεδομένα συλλέγονται από τέτοιους παρόχους υπηρεσιών επαναληπτικού μάρκετινγκ θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και την πολιτική απορρήτου αυτού του παρόχου υπηρεσιών επαναληπτικού μάρκετινγκ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία και τον τρόπο που μπορείτε να διαχειριστείτε τα δεδομένα που καταγράφει το Facebook, μπορείτε να επισκεφθείτε τον σύνδεσμο https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

Google Analytics

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google Analytics για να συλλέγει στατιστικά στοιχεία σε ότι αφορά την επισκεψιμότητα και τις τάσεις των επισκεπτών της. Αυτά τα στοιχεία χρησιμοποιούνται μόνον για βελτιστοποίηση των παροχών της ιστοσελίδας, καθώς και εκμετάλλευση των συνολικών στοιχείων σε προωθητικές ενέργειες. Κανένα προσωπικό δεδομένο δεν μεταβιβάζεται σε τρίτες υπηρεσίες από μεριάς μας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία μέτρησης στατιστικών Google Analytics, καθώς και τον τρόπο που μπορείτε να διαχειριστείτε τα δεδομένα που καταγράφει το Google Analytics, μπορείτε να επισκεφθείτε τον σύνδεσμο https://www.google.com/analytics

Δικαιώματα χρήστη

Οι χρήστες του ΔΤ δικαιούνται ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στα δεδομένα που τους αφορούν και διατηρεί το ΜΠΡΟΣΤΑ, να ενημερώνονται σχετικά με το εάν, για ποιούς σκοπούς και με ποιο τρόπο τα δεδομένα τους αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από το ΜΠΡΟΣΤΑ ή/και να προβάλλουν αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τους αφορούν και ειδικότερα να ζητήσουν τη διόρθωση/συμπλήρωση, την προσωρινή μη χρησιμοποίηση, τον περιορισμό της επεξεργασίας τους,  τη μη διαβίβαση ή ακόμα και τη διαγραφή τους, υποβάλλοντας σχετική αίτηση, η οποία θα πρέπει να αφορά σε συγκεκριμένο αίτημα ή/και ενέργεια και ν’ αποσταλεί στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: fwdgreecetoday@gmail.com ή contact@mprosta.gr. Το ΜΠΡΟΣΤΑ θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντά σε κάθε αίτημα χρήστη εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή του, εκτός εάν λόγω της φύσης ή πολυπλοκότητας του αιτήματος απαιτείται περισσότερος χρόνος για την διερεύνηση/ικανοποίησή του, κάτι για το οποίο το ΜΠΡΟΣΤΑ θα ενημερώσει τον χρήστη εντός της ανωτέρω προθεσμίας.

Η άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων.

Το ΜΠΡΟΣΤΑ έχει δικαίωμα ν’ αρνηθεί το αίτημα περιορισμού της επεξεργασίας ή διαγραφής των δεδομένων, εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών του.

Ο χρήστης δύναται να υποβάλλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr), εφόσον θεωρεί ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά του με οποιονδήποτε τρόπο.

Τροποποίηση/Αναθεώρηση Πολιτικής

Το ΜΠΡΟΣΤΑ δύναται να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική, στα πλαίσια της προσπάθειας συνεχούς βελτίωσης και τεχνικής αναβάθμισης του ΔΤ και συμμόρφωσης με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών, η οποία θα πραγματοποιείται μέσω ανακοίνωσης στον ΔΤ ή/και μέσω email (στην περίπτωση όπου ο χρήστης έχει γνωστοποιήσει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του στο ΜΠΡΟΣΤΑ μέσω του ΔΤ). Το ΜΠΡΟΣΤΑ δεν θα περιορίζει τα δικαιώματα των χρηστών βάσει της παρούσας Πολιτικής χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή τους, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από τη νομοθεσία ή κανονιστικές πράξεις. Η ημερομηνία της πιο πρόσφατης τροποποίησης/αναθεώρησης της Πολιτικής αναγράφεται στο τέλος αυτής.

Δικαιοδοσία και Εφαρμοστέο Δίκαιο

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύπτει σε σχέση με την παρούσα αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 23/05/2018


Παρακάτω σας δίνουμε την δυνατότητα να απενεργοποιήσετε την καταγραφή των δεδομένων σας από τις “τρίτες” υπηρεσίες που χρησιμοποιούμε. Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι η απενεργοποίησή τους θα προκαλέσει προβλήματα στην λειτουργία της ιστοσελίδας και στοιχεία όπως χάρτες κλπ θα απενεργοποιηθούν