Ο δικτυακός τόπος www.mprosta.gr δημιουργήθηκε από την ΜΠΡΟΣΤΑ – Αστική Εταιρεία Πολιτικής Δράσης και την Πολιτική Κοινότητα ΜΠΡΟΣΤΑ. Η πρόσβασή σας στο δικτυακό τόπο και η μεταφόρτωση (downloading) υλικού από αυτόν, διέπεται από τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, με τους οποίους συμφωνείτε να συμμορφώνεστε.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου είναι προστατευόμενο έργο κατά το Ελληνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο περί προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας καθώς και των Διεθνών Συνθηκών. Copyright © MPROSTA (FORWARD GREECE) – Civic Society of Political Action 2012, με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.

Εμπορικά Σήματα – Διακριτικά Γνωρίσματα

Το λεκτικό “ΜΠΡΟΣΤΑ” και το σχετικό διακριτικό γνώρισμα (λογότυπος) περιλαμβάνει την απεικόνιση του κεφαλαίου γράμματος Μ με χρώμα κυανοπράσινο με δύο λογχοειδείς απολήξεις και μια κάθετο μειωμένου πάχους, με αναφορά μεταξύ άλλων στο πρώτο γράμμα του λεκτικού «ΜΠΡΟΣΤΑ». Άλλα ονόματα που αναφέρονται στο δικτυακό τόπο δύναται να είναι εμπορικά σήματα ή διακριτικά γνωρίσματα των δικαιούχων τους. Η πρόσβασή σας στο δικτυακό τόπο www.mprosta.gr δεν μπορεί κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ότι υπονοεί οποιοδήποτε δικαίωμα εκμετάλλευσης ή χρήσης των σημάτων και διακριτικών γνωρισμάτων χωρίς την προηγούμενη έγγραφη προς τούτο συναίνεση της ΜΠΡΟΣΤΑ – Αστικής Εταιρείας Πολιτικής Δράσης και της Πολιτικής Κοινότητας ΜΠΡΟΣΤΑ ή των τρίτων δικαιούχων αυτών.

Περιορισμένη Άδεια Χρήσης

Η χρήση του δικτυακού τόπου www.mprosta.gr και των περιεχομένων του επιτρέπεται για προσωπική, πληροφοριακή και μη εμπορική χρήση μόνο. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαγορεύεται χωρίς την έγγραφη συναίνεση της ΜΠΡΟΣΤΑ – Αστικής Εταιρείας Πολιτικής Δράσης και της Πολιτικής Κοινότητας ΜΠΡΟΣΤΑ.

Απαλλακτική Ρήτρα

Ο παρόν δικτυακός τόπος μπορεί να περιέχει ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Η ΜΠΡΟΣΤΑ – Αστική Εταιρεία Πολιτικής Δράσης και η Πολιτική Κοινότητα ΜΠΡΟΣΤΑ δεν εγγυώνται την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών και την εγκυρότητα των πληροφοριών που βρίσκονται αναρτημένες ή προωθούνται μέσω του δικτυακού τόπου. Περαιτέρω, η ΜΠΡΟΣΤΑ – Αστική Εταιρεία Πολιτικής Δράσης και η Πολιτική Κοινότητα ΜΠΡΟΣΤΑ δεν αποδέχονται οποιαδήποτε ευθύνη και δεν εγγυώνται ότι η λειτουργία του δικτυακού τόπου δε θα διακοπεί ή ότι θα είναι αλάνθαστη ή ότι τα τυχόν ελαττώματα της θα διορθωθούν. Η ΜΠΡΟΣΤΑ – Αστική Εταιρεία Πολιτικής Δράσης και η Πολιτική Κοινότητα ΜΠΡΟΣΤΑ δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία, προκαλείται από τη χρήση ή τη μη δυνατότητα χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου.

Δικτυακοί Τόποι Τρίτων

Η ΜΠΡΟΣΤΑ – Αστική Εταιρεία Πολιτικής Δράσης και η Πολιτική Κοινότητα ΜΠΡΟΣΤΑ δύνανται να συμπεριλάβουν συνδέσμους (links) σε δικτυακούς τόπους που ανήκουν ή λειτουργούν από τρίτους. Καθώς όμως δε δύνανται να ελέγχουν το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους, δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη για το υλικό που βρίσκεται σε αυτές.

Πληροφορίες που υποβάλλονται από τους χρήστες

Υποβάλλοντας οποιοδήποτε υλικό στον δικτυακό τόπο www.mprosta.gr συμφωνείτε ότι (α) το υλικό που υποβάλλετε δεν παραβιάζει οποιοδήποτε κανόνα δικαίου ή καταφανώς προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή υποστηρίζει διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε ατόμου ή ομάδας «λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού» (Ν.3304/2005) ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο είναι ακατάλληλο για υποβολή και παρουσίαση (β) αποδέχεστε τη χρήση του μέρους ή όλου του υλικού που υποβάλλετε μέσω του δικτυακού τόπου για την προβολή ή για το αρχείο της ΜΠΡΟΣΤΑ – Αστικής Εταιρείας Πολιτικής Δράσης και της Πολιτικής Κοινότητας ΜΠΡΟΣΤΑ, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Ν. 2472/1997) (γ) θα κάνετε οτιδήποτε είναι δυνατό για να μην περιέχει το υποβληθέν υλικό ιούς ή άλλα στοιχεία που δύναται να αποβούν καταστροφικά, (δ) εγγυάστε ότι είστε δικαιούχος του υλικού και μπορείτε να το παραχωρήσετε στην ΜΠΡΟΣΤΑ – Αστική Εταιρεία Πολιτικής Δράσης και στην Πολιτική Κοινότητα ΜΠΡΟΣΤΑ χωρίς ευθύνη των τελευταίων σε περίπτωση δωρεάν δημοσίευσής του και (ε) συμφωνείτε ότι δε θα στραφείτε κατά της ΜΠΡΟΣΤΑ – Αστικής Εταιρείας Πολιτικής Δράσης ή της Πολιτικής Κοινότητας ΜΠΡΟΣΤΑ ή οποιουδήποτε μέλους των, σχετικά με το υλικό που υποβάλλετε και υποχρεούστε σε κάθε περίπτωση να τις αποζημιώσετε σε περίπτωση που τρίτος στραφεί εναντίον τους σχετικά με το υποβληθέν από εσάς υλικό. Η τήρηση του αρχείου πληροφοριών είναι αποκλειστικά για τη χρήση αυτού.

Αλλαγές

Η ΜΠΡΟΣΤΑ – Αστική Εταιρεία Πολιτικής Δράσης και η Πολιτική Κοινότητα ΜΠΡΟΣΤΑ επιφυλάσσονται του δικαιώματός τους κατά απόλυτη κρίση τους, να αλλάξουν, τροποποιήσουν, προσθέσουν ή αφαιρέσουν οποιοδήποτε τμήμα των παρόντων όρων ολικά ή μερικά, οποιαδήποτε χρονική στιγμή.