Βιογραφικά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Μπροστά είναι πολιτική κίνηση και ως νομική οντότητα είναι ένα ανεξάρτητο, μη κερδοσκοπικό σωματείο του Αστικού Κώδικα, σύμφωνα με το νέο Καταστατικό του. Αποτελείται από τη Γενική Συνέλευση των μελών του και διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από αυτήν με διετή θητεία. Για την περίοδο 2017-2019, το εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο του Μπροστά αποτελείται από τα παρακάτω μέλη.